โลโก้เว็บไซต์ MOU คุ้มเสื้อตระการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MOU คุ้มเสื้อตระการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ พบปะพูดคุยรายละเอียดการทำความร่วมมือกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัดและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา