โลโก้เว็บไซต์ เปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา