โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา