โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังโรงพยาบาลพร้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังโรงพยาบาลพร้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพร้าว
คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา