โลโก้เว็บไซต์ สาขาธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดสัมมนา

สาขาธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดสัมมนา "ค้าปลีกสมัยใหม่ปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิติทัล"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดสัมมนา
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา