โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ทัวร์นำร่องชีวิตชนเผ่าอาข่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ทัวร์นำร่องชีวิตชนเผ่าอาข่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร ทัวร์นำร่องวิธีชนเผ่าอาข่า
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมทัวร์นำร่อง (Pilot Tour) ใน 3 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา