โลโก้เว็บไซต์ ทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา
ทีม STEM-RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน หัวหน้าโครงการ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมด้าน STEM Education ให้กับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา