โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ นำเสนอแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการจัดการ นำเสนอแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการจริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ นำเสนอแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการจริง
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเสวนารับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของกิจกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา