โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง
คณะทำงานวิจัยโครงการ “บูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษาการพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน ครูได้คิด นักศึกษาได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา