โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ต้อนรับคณะตรวจประเมิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ต้อนรับคณะตรวจประเมิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา