โลโก้เว็บไซต์ สกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา