โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 12 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา