โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา8กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา8กพ60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
        8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา