โลโก้เว็บไซต์ เสวนาเครือข่าย Smart Farm | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เสวนาเครือข่าย Smart Farm

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาเสวนาเครือข่าย Smart Farm
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัด “การประชุมเสวนาเครือข่ายโครงการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยี Smart Farm” โดยได้รับเกียรติจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา