โลโก้เว็บไซต์ บริหารฯ ล้านนา ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริหารฯ ล้านนา ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบริหารฯ ล้านนา ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร.
บริหารฯ ล้านนา  ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา