โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวานลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตาม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา