โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา