โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม2560
วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าส่วนราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา