โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบแนะนวัตกรรมเพื่อชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบแนะนวัตกรรมเพื่อชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา