โลโก้เว็บไซต์ อ.ชูเกียรติ  ศิริวงศ์ นำทีมทัวร์นำร่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.ชูเกียรติ ศิริวงศ์ นำทีมทัวร์นำร่อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอ.ชูเกียรติ ศิริวงศ์ นำทีมจัดทัวร์นำร่องท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ นำทีมวิจัยฯ อาจารย์อนาวิน  สุวรรณะ อาจารย์สุภาภรณ์  ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา