โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา