โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
                         ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา