โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
บริหารธุรกิจฯ  จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา