โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อปท.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อปท.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา