โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจชมนิรรศการ UNOZEEP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจชมนิรรศการ UNOZEEP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ UNIZEEP ผลงานปริญญานิพนธ์นักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน
นิทรรศการ “UNIZEEP”วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา