โลโก้เว็บไซต์ เยลลี่ผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เยลลี่ผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่น้ำผลไม้ และเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านท่าเหนือ
               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา