โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่
ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา