โลโก้เว็บไซต์ UNIZEEP นิทรรศการโชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

UNIZEEP นิทรรศการโชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาUNIZEEP โชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน
นิทรรศการ “UNIZEEP”วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา