โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคมวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา