โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ WiL ม.วงษ์ชวลิตกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ WiL ม.วงษ์ชวลิตกุล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาม.วงษ์ชวลิตกุล เข้าดูงาน WiL ค้าปลีกเซ็นทรัล
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา