โลโก้เว็บไซต์ ศิลปศาสตร์ นำร่องการสอน Outcome-based | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิลปศาสตร์ นำร่องการสอน Outcome-based

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาศิลปศาสตร์นำร่องการสอน Outcome-based
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา