โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” (กิจกรรมรักน้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา