โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่
รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาระหว่างคณะกรรมการร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา