โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มนักศึกษา Stenden Norway ร่วมเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มนักศึกษา Stenden Norway ร่วมเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนากลุ่มนักศึกษา Stenden Norway ร่วมเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มนักศึกษา Stenden ร่วมเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา