โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำตัวแทนชาวบ้านจากบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหัน อำเภอแม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา