โลโก้เว็บไซต์ ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ต้อนรับอาจารย์สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา