โลโก้เว็บไซต์ สืบฮีตต่วยฮอย ย้อนรอยล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบฮีตต่วยฮอย ย้อนรอยล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสืบฮีตตวยฮอย ย้อนรอยล้านนา
ศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานโครงการ “อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยรัตน์  ปานสุวรรณจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา