โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แห่เทียน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา