โลโก้เว็บไซต์ ลายคำศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลายคำศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา“ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม
ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา