โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว CRCI | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว CRCI

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากองประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวจัดประชุม CRCI 2017
อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำทีมแถลงข่าว “งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานไฟฟ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา