โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงข่าว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
                 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา  พร้อมด้วย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา