โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์ อาจารย์ชาคริต  ชูวฒยากรณ์ อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา