โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจฯ จัดทำข้อสอบกลางมาตรฐานเดียวกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริหารธุรกิจฯ จัดทำข้อสอบกลางมาตรฐานเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบริหารธุรกิจฯ จัดทำข้อสอบกลางมาตรฐานเดียวกัน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการจัดทำข้อสอบกลางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา