โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมขนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทำไอศกรีมขนุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมขนุน
             ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา