โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 " ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา