โลโก้เว็บไซต์ 24-08-2560 รับการตรวจประเมินศูนย์รับรองมาตรฐาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-08-2560 รับการตรวจประเมินศูนย์รับรองมาตรฐาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์รับรองมาตรฐานฯ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินจากตัวแทน สคช.
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา