โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแแนวคิดการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแแนวคิดการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM-RMUTL ต่อยอด STEM Education ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ
ทีมงาน STEM-RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนาเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ "พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแแนวคิดการสอน STEM Education การพัฒนาทักษะในศตว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา