โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2017  
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผลงานของแผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา