โลโก้เว็บไซต์ จัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาการจั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา