โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา